Buiten schoolse opvang


In 2006 heeft de tweede kamer een wet aangenomen waarin staat dat de besturen verplicht zijn om voor en naschoolse opvang te regelen. Dit is de zogenaamde BSO. In veel landen kent men zo’n regeling. De overheid in deze landen verzorgt deze opvang en stelt de scholen hiervoor ruimschoots in de gelegenheid . Het tempo waar wij dit in Nederland mee in moeten voeren is erg hoog. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om binnen bepaalde constructies hier toch een ontwikkelingsmodel voor te maken. Het bestuur van de Stichting PCO Noord Twente, waartoe ook onze school behoort, heeft vooralsnog gekozen voor het makelaarsmodel. Dit betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een convenant getekend met een aantal organisaties. Deze organisatie verplichten zich om te voldoen aan de wettelijke eisen. Indien u een keus maakt kunt u, naar het zich laat aanzien, er op vertrouwen dat uw kind in goede handen opgevangen wordt.

Geheel volgens de wettelijke verplichting heeft het bestuur een groot onderzoek laten verrichten om in beeld te krijgen hoe groot het aantal te verwachten deelnemers zal zijn.

Zowel in de gemeente Almelo, Dinkelland als Wierden is er door de gezamenlijke schoolbesturen in de ontwikkeling BSO gehandeld. Er zijn uniforme afspraken gemaakt opdat de kwaliteit van de aangeboden BSO voorop kan staan .

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft een positief advies gegeven omtrent de BSO voor onze stichting.

Voor alle duidelijkheid

De taak van de ouder:

U gaat zelf in overleg met de BSO
U bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvang plek is
U tekent zelf een contract
U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen
Taak van de school:

U op weg te helpen bij een keuze voor de BSO
Indien er problemen ontstaan deze te melden aan het bestuur, opdat eventueel geen vervolg van het convenant getekend wordt.
Voor Wierden hebben de volgende organisaties het convenant ondertekend.:

Stichting kinderopvang West –Twente
Postbus 304
7440 AH Nijverdal
Kruidenlaan 284
7443 JV Nijverdal

Locatie Wierden: Kindercentrum het Klokhuis
Schoolstraat 2
Wierden

Stichting Kinderopvang SKON
Kinderverblijf “de blauwe walrus”
Kruizenmunthof 8
7641 EX Wierden