Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is een wettelijk orgaan dat werkt op basis van het reglement zoals dit is vastgesteld door het bevoegd gezag. Op onze school bestaat de MR uit vier leden, twee personeelsleden gekozen door het team en twee ouderleden gekozen door de ouders van de leerlingen. Alle leden onderschrijven de identiteit en de doelstellingen van het protestants christelijk onderwijs.
 
Wat doet een medezeggenschapsraad zoal?
De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht dan wel adviesrecht bij beleidsstukken, zij beoordeelt voorstellen op onderwijskundig-, personeels-, financieel-, materieel- en organisatorisch gebied. De ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs moet zorgvuldig bewaakt worden. Hebben de voorstellen een meerwaarde voor de leerlingen, het personeel of de school als geheel? Over deze vragen en nog veel meer buigen de leden van de MR zich. Zij proberen op een professionele manier het bestuur en de directie van de school te ondersteunen. Wilt u meer weten over de MR? Neemt u dan contact op met één van de leden.
 
Samenstelling MR:
Oudergeleding                                                               Personeelsgeleding
Jeroen Snijders, voorzitter                                               Marieke van Dijk
Gerben Nijeboer                                                              Eelke Albers
Kim Zielman, adviserend lid

E-mailadres MR: mr@hetlaarwierden.nl